Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadi vzťah medzi spoločnosťou tabon s.r.o. a objednávateľom poskytovaných služieb, prípadne príjemcom poskytovaných služieb, pokiaľ sa jedná o odlišné osoby. Spoločnosť tabon s.r.o. je prevádzkovateľom portálu aventuria.sk. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0915 369 956, prípadne emailom na aventuria@aventuria.sk.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenie

Spoločnosť tabon s.r.o., Ku Kyselke 351/3, 911 06 Trenčín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 1362/R (ďalej len tabon s.r.o.) je poskytovateľom zážitkových služieb.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou tabon s.r.o., a objednávateľom služby, príp. treťou osobou, v ktorej prospech je služba objednaná, alebo ktorá službu využije. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ - občan , riadia sa zmluvné vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, Občianskym zákonníkom (zákon číslo 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon číslo 250/2007 Z. z. ). V prípade, že je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa zmluvné vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom (zákon číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov).

II. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva- zmluva kúpna, zmluva o pobyte, prípadne iná zmluva, kde na jednej strane vystupuje podnikateľ a na druhej strane spotrebiteľ; spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej činnosti.

Poskytovateľ služby alebo tiež poskytovateľ(tabon s.r.o.) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to podnikateľ, ktorý poskytuje služby prostredníctvom iných podnikateľov.

Objednávateľslužby alebo tiež objednávateľ - objednávateľom môže byť spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva služby za iným účelom ako pre podnikanie s týmito službami; objednávateľom môže byť takisto podnikateľ, ktorý užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito službami.

Príjemca službyalebo tiež príjemca - je ním buď priamo objednávateľ služby alebo tretia osoba v ktorej prospech bola zmluva uzatvorená, a tá s ňou prejavila súhlas, príp. tretia osoba ktorej príjemca služby svoje práva a povinnosti zo zmluvy postúpil.

Uzatvorenie zmluvy- objednávka objednávateľa je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamžikom doručenia záväzného súhlasu poskytovateľa služieb objednávateľovi s týmto jeho návrhom (potvrdenie objednávky zo strany poskytovateľa služieb); od tohoto okamžiku medzi poskytovateľom a objednávateľom vznikajú vzájomné práva a povinnosti; v prípade, že je zmluva uzatvorená v prospech tretej osoby, tá sa stáva oprávnenou až okamžikom, keď sa zmluvou prejaví súhlas; pokým tretia osoba neprejaví súhlas, zmluva vyvoláva účinky len medzi zmluvnými stranami, ktoré ju uzatvorili - do tej doby má právo na plnenie tá zmluvná strana, ktorá plnenie v prospech tretej osoby vyhradila (to isté platí, pokiaľ tretia osoba súhlas odmietla). Súhlasom príjemcu služieb s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa rozumie súhlas zaslaný pri žiadosti o rezerváciu konkrétneho termínu poskytnutia služby.

Pri telefonickej alebo emailovej objednávke obdrží objednávateľ Všeobecné obchodné podmienky spolu s doručeným zážitkovým voucherom k poskytnutiu služby; zmluva medzi poskytovateľom služieb a objednávateľom je v tomto prípade uzatvorená zaplatením služby.

III. Informácie o uzatvorenej zmluve a Všeobecnýchobchodných podmienkach

Odoslaním objednávky (tj. návrhu zmluvy) objednávateľ potvrdzuje, že je oboznámený s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s súhlasí v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej zmluvy.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach www.aventuria.sk.

IV. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje objednávateľa, resp. príjemcu týchto služieb potrebné pre komunikáciu s týmito osobami, budú použité výhradne pre účely plnenia uzatvorenej zmluvy, vrátane rezervácie služieb (aktivít) alebo ich zmien. Objednávateľ, príp. príjemca služieb prejavuje spolu so súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami i súhlas s použitím jeho osobných údajov v rozsahu kontaktných údajov (meno, priezvisko, telefónne číslo, email a adresa) pre potreby plnenia zmluvy a ďalej pre účely vnútorných rozborov a analýz.

V prípade, keď je príjemcom služieb osoba odlišná od objednávateľa, môžu sa jeho osobné údaje použiť len pre účely plnenia zmluvy, k akémukoľvek ďalšiemu spracovaniu ich osobných údajov je nutné jeho výslovný súhlas.

Objednávateľ, prípadne tretia osoba, v ktorej prospech je zmluva uzatvorená, má právo prístupu k svojím osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať. Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon číslo 428/2002 Zb. v znení neskorších predpisov). Všetky údaje získané od zákazníkov sú využívané výhradne pre vnútornú potrebu poskytovateľa služieb a nie sú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dodávatelia služieb, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, nutnom pre splnenie zmluvy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Údaje sú uchovávané tak, aby neboli prístupné aplikáciami tretích osôb.

Objednávateľ či príjemca služieb prejavuje spolu so súhlasom s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných aktivitách poskytovateľa služieb (tj. zľavách, akciách a pod.).

Poskytovateľ služieb vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetových stránok www.aventuria.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich tieto stránky, odkiaľ bol spravený vstup na internetové stránky ). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a bodov použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality internetových stránok poskytovateľa služieb.

Všetky materiály a informácie na stránkach poskytovateľa služieb sú výhradne duševným vlastníctvom tejto spoločnosti alebo osôb s ňou spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použité alebo upravované bez súhlasu poskytovateľa služieb.

Internetové stránky poskytovateľa služieb môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích osôb; poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za obsah takých internetových stránok a za služby na nich ponúkané.

V. Predmet zmluvy

1. Predmet zmluvného vzťahu

Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok poskytovateľa služieb zaistiť dodanie služieb popísaných v zmluve (teda objednávky a jej potvrdenie) a záväzok objednávateľa zaplatiť za poskytnutie týchto služieb poskytovateľovi dohodnutú cenu a služby za stanovených podmienok využiť. Zmluvné vzťahy vznikajú medzi objednávateľom služby a poskytovateľom služieb doručením potvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa objednávateľovi (tj. okamžikom uzatvorenia zmluvy).

Objednávateľ môže objednať konkrétnu službu z aktuálnej ponuky poskytovateľa služieb alebo darčekový poukaz určitej peňažnej hodnoty.

2. Objednávka

Objednávka služieb sa môže uskutočniť prostredníctvom internetových stránok poskytovateľa služieb, telefonicky alebo e-mailom. Objednávka predstavuje návrh objednávateľa na uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom budú poskytnuté služby uvedené v objednávke, za podmienok v nej a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedených.

Objednaný môže byť konkrétny zážitkový pobyt alebo darčekový poukaz určenej peňažnej hodnoty.

3. Darčekový balíček, jeho predaj a prevzatie

V prípade, že objednávateľ vyberie spôsob doručenia zážitkového voucheru poštou, poskytovateľ služieb doručí objednávateľovi alebo tretej osobe, v ktorej prospech je zmluva uzatvorená darčekový balíček. Miestom dodania darčekového balíčka je miesto takto označené objednávateľom v objednávkovom formulári alebo pri telefonickej objednávke. Za doručenie darčekového balíčka príjemcovi služieb sa považuje jeho prevzatie príjemcom služieb alebo inou oprávnenou osobou zdržujúcu sa v dobe doručenia na mieste dodania.

Súčasťou darčekového balíčka je zážitkový voucher a sprievodný list obsahujúci ďalšie podmienky, za ktorých bude zážitok realizovaný s ohľadom na jeho charakter, a ďalej aktivačný kód objednávky (tj. číslo pridelené poskytovateľom služieb). Súčasťou darčekového balíčku sú ďalej tieto Všeobecné obchodné podmienky. Ak si objednávateľ vyberie za spôsob doručenia elektronickú formu, zážitkový voucher, faktúra, sprievodný list a Všeobecné obchodné podmienky sú zaslané objednávateľovi elektronicky na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

4. Plnenie objednaných služieb

Doba, po ktorú trvá záväzok poskytovateľa služieb dodať službu, je uvedená na sprievodnom liste doručenom spolu so zážitkovým voucherom a jej dĺžka je (i) v prípade objednania a poskytnutia konkrétneho zážitkového pobytu 6 mesiacov od dátumu uzatvorenia zmluvy (tj. potvrdenia objednávky poskytovateľom služieb) a (ii) v prípade objednania a poskytnutia zážitkového pobytu zakúpeného v špeciálnej marketingovej akcii doba uvedená v podmienkach tejto špeciálnej akcie od dátumu uzatvorenia zmluvy (ďalej len "doba platnosti zážitkového voucheru ") a (iii) v prípade darčekového poukazu uvedenej peňažnej hodnoty je doba splatnosti darčekového poukazu 6 mesiacov. (jjjj) V prípade, že máte službu rezervovanú na konkrétny termín, platnosť poukazu sa vzťahuje  na uvedený rezervovaný termín na poukaze.

Po uplynutí doby platnosti certifikátu stratí príjemca služby nárok na poskytnutie služby bez nároku na vrátenie ceny, záväzok poskytovateľa služieb uplynutím doby platnosti certifikátu zaniká.

Oprávnenie využiť službu môže byť prevedené na tretiu osobu, pričom prevádzajúci voucheru je povinný informovať nového oprávneného o právach a povinnostiach plynúcich z uzatvorenej zmluvy. Poskytovateľ služby predĺži dobu platnosti voucheru zdarma v prípade, že príjemca služby písomne požiada o predĺženie v dobe trvania platnosti voucheru na stránkach www.aventuria.sk.

5. Rezervovanie termínu

Rezervovanie termínu konkrétnej služby musí byť dohovorené s poskytovateľom služieb tak, aby služba bola využitá do konca doby platnosti poukazu, resp. doby platnosti stanovenej na sprievodnom liste, a to tak, aby žiadosť o rezervovanie termínu bola urobená v stanovenej lehote pred požadovaným termínom využitia služby.

Príjemca služby požiada o rezervovanie emailom, telefonicky alebo v sekcii „Využite poukaz“ prostredníctvom rezervačného formulára na www. aventuria.sk. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje ponúknuť termín a miesto využitia služby príjemcovi služby do 10 pracovných dní odo dňa obdržania žiadosti. Po potvrdení emailom alebo po telefonickom potvrdení ponúknutého termínu príjemcom pošle  poskytovateľ služby príjemcovi služby potvrdzujúci email, ktorou sa rezervácia stáva záväzná.

V prípade, že príjemca služieb nevyčerpal všetky body, zostatok mu bude naďalej na konte evidovaný. V prípade, že príjemca služieb výberom služby prekročil výšku bodov, bude automaticky upozornený na povinnosť doplatku ceny, po jeho odsúhlasení bude objednávka dokončená.  Body na virtuálnom konte príjemcu služieb majú platnosť na dobu neurčitú. Prístupové heslá k virtuálnemu kontu budú príjemcovi služieb automaticky odoslané na jeho emailovú adresu. Evidované body na virtuálnom konte príjemca služieb môže využiť iba na služby poskytované poskytovateľom služieb.

Pre vylúčenie pochybností poskytovateľa služieb výslovne prehlasuje, že súčasťou zmluvných podmienok zmluvy uzatvorenej medzi poskytovateľom služieb a príjemcom služieb nie je povinnosť poskytovateľa služieb vymeniť zážitkový voucher ani darčekový poukaz uvedenej peňažnej hodnoty za protihodnotu v peňažnej forme .

6. Storno rezervovaného termínu objednaných služieb

a) Príjemca služby:

Príjemca služby je oprávnený zrušiť rezervovaný termín služby podľa stanovených špecifických storno podmienok. Ich znenie je vždy uvedené na sprievodnom liste, ktorý je súčasťou zážitkového poukazu.

b) Poskytovateľom služieb:

Poskytovateľ je oprávnený zrušiť rezervovaný termín služieb podľa stanovených špecifických storno podmienok. Ich znenie je vždy uvedené na sprievodnom liste, ktorý je súčasťou zážitkového poukazu.

Pokiaľ však bude rezervácia stornovaná z dôvodu vyššej moci (predovšetkým počasie, pokiaľ má vplyv na poskytnutie služby a pod.), má príjemca služby nárok na dohovorenie nového termínu v rámci platnosti certifikátu, príp. ak nebude možný termín v rámci doby platnosti certifikátu, tak najbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniknutej mu v súvislosti so zrušením rezervácie.

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

Príjemca služby je povinný sám posúdiť, či je zdravotne a fyzicky spôsobilý k bezpečnému absolvovaniu vybranej služby. Informácie o prípadných obmedzeniach, ktoré sa môžu týkať niektorých ponúkaných aktivít (napr. vek, zdravotná a telesná spôsobilosť), sú uvedené v ponuke poskytovateľa u každej takej služby, a ďalej sú uvedené v sprievodnom liste, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každého darčekového balíčka. Príjemca služby využíva vybrané služby úplne na svoju vlastnú zodpovednosť.

Príjemca služby je povinný obstarať si všetky potrebné dokumenty nevyhnutné k využitiu služby (napr. cestovné doklady, poistenie, potvrdenie o lekárskej prehliadke a pod.). Zoznam potrebných dokumentov je vždy uvedený v sprievodnom dopise, ktorý je súčasťou darčekového balíčka.

Poskytovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v dôsledku neplatnosti alebo neúplnosti potrebných dokumentov, ktoré si zaisťuje príjemca služby.

Príjemca služby je povinný dostaviť sa v dohovorenom termíne na miesto poskytnutia služby.

Príjemca služby je povinný dostaviť sa na miesto poskytnutia služby so zážitkovým poukazom pre túto službu určeným (tj. označeným aktivačným číslom produktu) a poukaz predložiť poskytovateľovi služieb (resp. jeho zástupcovi/ subdodávateľovi/zodpovednej osobe) na mieste poskytnutia služby. Pokiaľ príjemca nepredloží pred poskytnutím služby zážitkový poukaz, bude rezervácia považovaná za stornovanú zo strany príjemcu služby s dôsledkami uvedenými v bode V, čl. 6 písm. a) týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Príjemca služby zodpovedá za škody, ktoré spôsobí poskytovateľovi služieb alebo jeho subdodávateľovi v rámci čerpania služieb z dôvodov porušenia pokynov zodpovednej osoby, s ktorými bol zoznámený pred poskytnutím služby alebo prostredníctvom certifikátu alebo sprievodného dopisu.

VII. Cena a platobné podmienky

1. Cena poskytovaných služieb

Cena ponúkaných služieb je vždy uvedená na internetových stránkach poskytovateľa služieb. Cena služby podľa konkrétnej uzatvorenej zmluvy je vždy uvedená v objednávke služby a na faktúre zaslanej emailom spolu s potvrdením objednávky. Cena je vždy uvedená vrátane príslušnej sadzby DPH. Cena môže byť kupujúcim uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej adrese http://www.aventuria.sk

Platba musí byť uskutočnená v mene uvedenej na faktúre.

2. Cena za doručenie zážitkového voucheru

K cene poskytovanej služby (viď predchádzajúci odstavec) budú pripočítané náklady za doručenie darčekového balíčka, stanovené v závislosti na spôsobu zvolenej dopravy v rámci Slovenskej republiky:

a) Doručenie Slovenskou poštou 1. Triedou doporučene: 5  €) s dobou doručenia do 5 pracovných dní nasledujúcich po prijatí platby.

b) Doručenie kuriérom v rámci celej Slovenskej republiky: 8 € s dobou doručenia do 2 pracovných dní nasledujúcich po dni prijatia platby na účet.

c) Doručenie Slovenskou poštou 1. Triedou doporučene na dobierku : 5 € s dobou doručenia do 5 pracovných dní od prijatia objednávky.

 3. Balné

K cene poskytovanej služby bude ďalej pripočítané balné vo výške podľa platného cenníka na internetových stránkach poskytovateľa služieb.

4. Akčné zľavy

Akčné zľavy na služby nie je možné kombinovať s inými zľavami ponúkanými poskytovateľom.

VIII. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

Poskytovateľ služby je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) V prípade zrušenia poskytovania požadovanej služby zo strany subdodávateľov. V takom prípade má príjemca služby nárok na vrátenie zaplatenej ceny. O zrušenie služieb je poskytovateľ služieb povinný príjemcu služieb informovať najneskôr pri žiadosti o rezervácii služby. Zmluvné strany sú oprávnené v týchto prípadoch dohodnúť sa na poskytnutí náhradnej služby v hodnote pôvodných dohovorených služieb.

b) Z dôvodu hrubého porušenia povinností príjemcu služieb vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. V takom prípade má poskytovateľ služieb nárok na uhradenie nákladov vynaložených v súvislosti s plnením uzatvorenej zmluvy.

Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

a) V prípade hrubého porušení povinností poskytovateľa služieb vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy.

b) Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 15 kalendárnych dní od prevzatia plnenia, a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. V prípade takéhoto odstúpenia zo strany objednávateľa má poskytovateľ právo na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s uzatvorením a následným odstúpením od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy z akéhokoľvek vyššie uvedeného dôvodu ktorejkoľvek so zmluvných strán musí byť urobené písomnou formou, pričom písomnou formou sa rozumie aj emailová forma. V ostatných prípadoch sa pri odstúpení od zmluvy uplatnia ustanovenia Občianskeho zákonníka, prípadne iného zákona, v závislosti od konkrétneho zmluvného vzťahu.

IX. Reklamácia

1. Poskytovateľ služieb je povinný príjemcovi služieb zabezpečiť poskytnutie služieb špecifikovaných v zážitkovom voucheri v súlade s uzatvorenou zmluvou, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. V prípade, že nesplní poskytovateľ služieb svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je príjemca služby povinný škody poskytnutej služby u poskytovateľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od skončenia poskytovania služby. V prípade, že poskytnutie služby neprebehlo vôbec, je príjemca služby povinný škody poskytnutej služby u poskytovateľa reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov plynúcich od prvého dňa, keď mala byť služba poskytnutá (keď sa malo začať jej poskytovanie).

3. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu písomnou formou (pričom písomnou formou sa pre účely zmlúv uzatváraných medzi poskytovateľom služieb a príjemcom služieb rozumie aj emailová forma) a je povinný v nej uviesť číslo objednávky a popísať chyby poskytnutej služby.

4. Poskytovateľ služieb reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca odo dňa jeho riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutej reklamácie poskytovateľ služieb zákazníkovi vydá písomné odôvodnenie (pričom písomnou formou sa pre účely reklamačného riadenia rozumie aj emailová forma).

5. V prípade, že príjemca služieb riadne uplatní oprávnenú reklamáciu, má právo na odstránenie chýb poskytovanej služby a ak to nie je možné, má právo na primeranú zľavu z ceny, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sú dané podmienky pre odstúpenia od zmluvy z dôvodu na strane poskytovateľa služieb, má príjemca služieb právo na vrátenie uhradenej ceny služby.

X. Záverečné ustanovenie

Tieto všeobecné zmluvné podmienky sú platné od 1.1.2011.

 

 

 

© 2010 Aventuria.sk - všetky práva vyhradené